عکاسی تبلیغاتی

چگونه به عنوان عکاس تجاری شروع به کار کنیم؟

عکاس تجاری شدن فرمول خاصی ندارد. هر کسی داستان خاص خود را دارد اما همه داستانها نقاط مشترکی نیز دارند. این اشتراکات نه تنها در زمینه عکاسی تجاری و ساخت فیلم بلکه در زمینه های دیگر نیز می توانند به کار برده شوند. برای بسیاری از تاره کاران عکاس بودن به معنای خوب بودن در…